პროექტის მიზანს წარმოადგენს: კომპანიისთვის გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება, განახლებული ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება და  თანამედროვე მართვის სისტემების მეშვეობით მისი იმპლემენტაციის უზრუნველყოფა.

მიმდინარე

დასრულებული

პროექტის მიმდინარეობა

01

დიაგნოსტიკა

ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი

02

სტრატეგია

მმართველ გუნდთან  ერთად გრძელვადიანი სტრატეგიული მიზნების შემუშავება

03

რეორგანიზაცია

ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის / ორგანიზაციული სახელმძღვანელოს შემუშავება

06

დანერგვა

ორგანიზაციული ცვლილებების მართვა, KPI და სამოტივაციო სატესტო ფაზის მართვა და სისტემის დანერგვა

05

ინდიკატორები

მმართველი პოზიციებისთვის KPI და სამოტივაციო სისტემის შემუშავება

04

ბიზნეს პროცესები

 AS IS პროცესების ანალიზი და To Be პროცესების მოდელირება

შედეგად:

Scroll to Top