პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: ტურისტული კომპანია “Georgian Insight“-ისთვის ორგანიზაციული სტრუქტურის, საკვანძო ინდიკატორების, სამოტივაციო სისტემის შემუშავება და ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით არსებითი ცვლილებების დაგეგმვა.

მიმდინარე

დასრულებული

პროექტის მიმდინარეობა

01

დიაგნოსტიკა

ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი

02

რეორგანიზაცია

ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება და დანერგვა

03

ინდიკატორები

ინდიკატორების, შეფასების და სამოტივაციო სისტემის განვითარება

შედეგად:

Scroll to Top