სტრატეგიული მარკეტინგი
კომპანიის ბაზარზე წარმატებით პოზიციონირებისა და გაყიდვების მაქსიმირების მიზნით, აუცილებელია შემუშავდეს თითოეული მიზნობრივი ჯგუფისათვის ინდივიდუალურად მორგებულ მარკეტინგულ მიდგომა რაც გულისხმობს მათთვის მისაწოდებელი ინფორმაციის გზებსა და მათ საჭიროებებზე მორგებულ მომსახურების პაკეტს.

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მომსახურება მოიცავს შემდეგ საქმიანობებს:

  • პროდუქტის/სერვისის პაკეტების შედგენა და მარკეტინგული შეფუთვა
  • სამოწმედო გეგმის შემუშავება და ბიუჯეტირება
  • კლიენტთა კმაყოფილების განსაზღვრა და ანალიზი (გამოკითხვა, გასაუბრება)
  • კომპანიის სახელისა და საქმიანობის სწორი და მიზანმიმართული წარმოჩენა
  • სოციალური მედიის გამართვა და მართვა
  • პოტენციური კლიენტების ბაზის შემუშავება და მათთან მიზნობრივი კომუნიკაცია
  • PR ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება
  • პოტენციური კლიენტებისათვის შეთავაზებების გადაგზავნა, შეხვედრების (B2B) გამართვა

შედეგად, თქვენ მიიღებთ თქვენი სერვისებისა თუ პროდუქციის სეგმენტების შესაბამის ინდივიდუალური მომსახურების პაკეტებს და შეთავაზებები,მარკეტინგის გაწერილ სტრატეგიასა და წლიური ბიუჯეტსა, გამართულ სოციალური მედიას.

თქვენი წარმატება, ჩვენი მისიაა