ხარჯთაღრიცხვის სისტემები
ზუსტი ხარჯთაღრიცხვის სისტემები სტრატეგიული და მომგებიანი გადაწყვეტილებების აუცილებელი წინაპირობაა. იმისათვის რომ კომპანიის მომგებიანობა დროის ნებისმიერ მონაკვეთში გამჭირვალე და გაზომვადი იყოს, ჩვენ გთავაზობთ, თქვენს ორგანიზაციაზე მორგებულ ხარჯთაღრიცხვის სისტემის აწყობას.

პირველი ეტაპი: კომპანიაში არსებული სიტუაციის შესწავლა
  • კომპანიაში არსებული ხარჯთაღრიცხვის სისტემის შესწავლა
  • ოპტიმიზაციის პოტენციალის აღმოჩენა
  • კომპანიის ეფექტურობის ანალიზი და დიაგნოსტიკა

მეორე ეტაპი: კომპანიაზე მორგებული ოპტიმალური ხარჯთაღრიცხვის სისტემის შექმნა
  • არსებული ხარჯთაღრიცხვის სისტემის ოპტიმიზაცია
  • ოპტიმირებული სისტემით არსებული პროდუქტების/სერვისების ეფექტურობის ანალიზი

მესამე ეტაპი: ხარჯთაღრიცხვის სისტემის დანერგვა
  • ხარჯთაღრიცხვის სისტემის აღსრულებისათვის პასუხისმგებლობების კონკრეტულ პირზე/პირებზე მიკუთვნება
  • შესრულების მონიტორინგი.


თქვენი წარმატება, ჩვენი მისიაა