ბიზნეს პროცესები

ბიზნეს პროცესების მართვის (BPM) სისტემის დანერგვით, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ბიზნეს პროცესების მაქსიმალურ ეფექტიანობას, რაც საშუალებას აძლევს კომპანიას გაიძლიეროს პოზიციები ბაზარზე და გაზარდოს კონკურენტული უპირატესობა.
ბიზნეს პროცესების მართვის (BPM) სისტემის დანერგვით, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ბიზნეს პროცესების მაქსიმალურ ეფექტიანობას, რაც საშუალებას აძლევს კომპანიას გაიძლიეროს პოზიციები ბაზარზე და გაზარდოს კონკურენტული უპირატესობა.
კომპანიას მხოლოდ მაშინ შეუძლია საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისება, როდესაც ძირითადი პროცესების ოპტიმალურად და ეფექტიანად მიმდინარეობა უზრუნველყოფილია.  აგრეთვე, მნიშვნელოვანია ორგანიზაციაში დანერგილი იყოს  პროცესების მუდმივი ოპტიმიზაციის ეფექტიანი ციკლი (PDCA Cycle). BPM-პროექტის ფარგლებში, პირველ ეტაპზე კომპანიის თანამშრომლებთან ერთად ვქმნით კომპანიის პროცესუალურ რუკას, საიდანაც ვარჩევთ იმ ძირითად პროცესებს, რომლის ოპტიმიზაციაზეც პროექტის ფარგლებში ვიმუშავებთ. ამორჩეულ ბიზნეს პროცესებს ავღწერთ არსებულ „AS IS“ ფორმატში, შემდეგ კი ვიწყებთ კონკრეტული პროცესის მფლობელებთან ერთად, ინტენსიურ მუშაობას, ოპტიმიზაციის პოტენციალებისა და საჭირო ცვლილებების გამოსავლენად. მმართველ რგოლთან ერთად განიხილება თითოეულ პროცესთან დაკავშირებული საჭირო ცვლილება, რის შედეგადაც ვახდენთ ოპტიმალური „TO BE“ პროცესების მოდელირებას. პროექტის ფარგლებში იქმნება და პროცესში ინტეგრირდება გაუმჯობესებული პროცესების დანერგვისთვის საჭირო ფორმატები, შიდა აუდიტისთვის განკუთვნილი საკონტროლო პუნქტები, ჩეკლისტები და დეტალური პროცედურები. ტარდება ინდივიდუალური ტრენინგები პროცესების მფლობელებთან და ფოკუს ჯგუფებთან, რაც უმარტივებს თანამშრომლებს ახალი პროცესის ათვისებასა და განხორციელებას.
კომპანიას მხოლოდ მაშინ შეუძლია საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისება, როდესაც ძირითადი პროცესების ოპტიმალურად და ეფექტიანად მიმდინარეობა უზრუნველყოფილია.  აგრეთვე, მნიშვნელოვანია ორგანიზაციაში დანერგილი იყოს  პროცესების მუდმივი ოპტიმიზაციის ეფექტიანი ციკლი (PDCA Cycle). BPM-პროექტის ფარგლებში, პირველ ეტაპზე კომპანიის თანამშრომლებთან ერთად ვქმნით კომპანიის პროცესუალურ რუკას, საიდანაც ვარჩევთ იმ ძირითად პროცესებს, რომლის ოპტიმიზაციაზეც პროექტის ფარგლებში ვიმუშავებთ. ამორჩეულ ბიზნეს პროცესებს ავღწერთ არსებულ „AS IS“ ფორმატში, შემდეგ კი ვიწყებთ კონკრეტული პროცესის მფლობელებთან ერთად, ინტენსიურ მუშაობას, ოპტიმიზაციის პოტენციალებისა და საჭირო ცვლილებების გამოსავლენად. მმართველ რგოლთან ერთად განიხილება თითოეულ პროცესთან დაკავშირებული საჭირო ცვლილება, რის შედეგადაც ვახდენთ ოპტიმალური „TO BE“ პროცესების მოდელირებას. პროექტის ფარგლებში იქმნება და პროცესში ინტეგრირდება გაუმჯობესებული პროცესების დანერგვისთვის საჭირო ფორმატები, შიდა აუდიტისთვის განკუთვნილი საკონტროლო პუნქტები, ჩეკლისტები და დეტალური პროცედურები. ტარდება ინდივიდუალური ტრენინგები პროცესების მფლობელებთან და ფოკუს ჯგუფებთან, რაც უმარტივებს თანამშრომლებს ახალი პროცესის ათვისებასა და განხორციელებას.

პროექტის ფაზები

01

პროცესუალური რუქა:

კომპანიის პროცესუალური რუქის შემუშავება

02

AS IS ანალიზი:

AS IS პროცესების ანალიზი და მოდელირება

03

ოპტიმიზაცია:

ოპტიმიზაციის პოტენციალების გამოვლენა და შეფასება

04

დამტკიცება:

ოპტიმიზაციისთვის საჭირო ცვლილებების დამტკიცება

05

TO BE მოდელირება:

ოპტიმირებული TO BE პროცესების მოდელირება

06

ფორმატები:

პროცესის დანერგისთვის საჭირო ფორმატების შემუშავება

07

კონტროლ პუნქტები:

საკონტროლო პუნქტების და ჩეკ-ლისტების შემუშავება

08

სამოქმედო გეგმა:

პროცესის დანერგვისთვის საჭირო სამოქმედო გეგმის შემუშავება

09

დანერგვა:

TO BE პროცესების დანერგვის კოორდინაცია და მართვა

Scroll to Top