სამოტივაციო სისტემა

კომპანიაში სამოტივაციო სისტემის დანერგვით, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თანამშრომელთა შრომის ეფექტიანობის ამაღლებას მათი შედეგიანობის კონტროლის და მაღალი მოტივაციის ხარჯზე.
KPI და სამოტივაციო სისტემის დანერგვისას ჩვენ ვხელმძღვანელობთ დაბალანსებული ინდიკატორების “Balance Scorecard”-ის (BSC) სისტემით, რაც მსოფლიო ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და აღიარებული მეთოდოლოგიაა. ორგანიზაციაში “BSC”-ის წარმატებული დანერგვა იძლევა საშუალებას, ასობით თანამშრომლის ყოველდღიური საქმიანობა გაიზომოს და ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზნების მიღწევაზე ორიენტირდეს. ინდიკატორების სისტემა ინტეგრირდება სამოტივაციო სისტემაში, მათ დასანერგად კი მუშავდება ანგარიშგების და ე.წ. “Dashboard”-ების სისტემა.   სწორად განვითარებული და დანერგილი საკვანძო ინდიკატორების სისტემა, მმართველ გუნდს საშუალებას აძლევს, ერთი მხრივ, უზრუნველყოს თანამშრომლების შრომის მაღალი შედეგიანობა, მეორე მხრივ კი, შეინარჩუნოს ორგანიზაციაში თანამშრომლების თავისუფლების მაღალი დონე. რაც თანამშრომლების ეფექტიანობაზე დადებითად მოქმედებს და ზრდის მათ მოტივაციასა და ქმედითუნარიანობას.
KPI და სამოტივაციო სისტემის დანერგვისას ჩვენ ვხელმძღვანელობთ დაბალანსებული ინდიკატორების “Balance Scorecard”-ის (BSC) სისტემით, რაც მსოფლიო ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და აღიარებული მეთოდოლოგიაა. ორგანიზაციაში “BSC”-ის წარმატებული დანერგვა იძლევა საშუალებას, ასობით თანამშრომლის ყოველდღიური საქმიანობა გაიზომოს და ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზნების მიღწევაზე ორიენტირდეს. ინდიკატორების სისტემა ინტეგრირდება სამოტივაციო სისტემაში, მათ დასანერგად კი მუშავდება ანგარიშგების და ე.წ. “Dashboard”-ების სისტემა.   სწორად განვითარებული და დანერგილი საკვანძო ინდიკატორების სისტემა, მმართველ გუნდს საშუალებას აძლევს, ერთი მხრივ, უზრუნველყოს თანამშრომლების შრომის მაღალი შედეგიანობა, მეორე მხრივ კი, შეინარჩუნოს ორგანიზაციაში თანამშრომლების თავისუფლების მაღალი დონე. რაც თანამშრომლების ეფექტიანობაზე დადებითად მოქმედებს და ზრდის მათ მოტივაციასა და ქმედითუნარიანობას.
KPI და სამოტივაციო სისტემის დანერგვისას ჩვენ ვხელმძღვანელობთ დაბალანსებული ინდიკატორების Balance Scorecard-ის (BSC) სისტემით, რაც მსოფლიო ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და აღიარებული მეთოდოლოგიაა. ორგანიზაციაში BSC-ის წარმატებული დანერგვა იძლევა საშუალებას, ასობით თანამშრომლის ყოველდღიური საქმიანობა გაიზომოს და ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზნების მიღწევაზე ორიენტირდეს. ინდიკატორების სისტემა ინტეგრირდება სამოტივაციო სისტემაში, მათ დასანერგად კი მუშავდება ანგარიშგების და ე.წ. Dashboard-ების სისტემა. სწორად განვითარებული და დანერგილი საკვანძო ინდიკატორების სისტემა, მმართველ გუნდს საშუალებას აძლევს, ერთი მხრივ, უზრუნველყოს თანამშრომლების შრომის მაღალი შედეგიანობა, მეორე მხრივ კი, შეინარჩუნოს ორგანიზაციაში თანამშრომლების თავისუფლების მაღალი დონე. რაც თანაშრომლების ეფექტიანობაზე დადებითად მოქმედებს და ზრდის მათ მოტივაციას და ქმედითუნარიანობას.

პროექტის ფაზები

01

სტრატეგიული მიზნები:

სტრატეგიული მიზნების დაკონკრეტება პოზიციებისთვის

02

ინდიკატორები:

თანამდებობრივი პოზიციებისთვის ინდიკატორების შემუშავება

03

ინდიკატორების ამორჩევა:

კრიტერიუმების მეშვეობით ინდიკატორების ამორჩევა

04

დაანგარიშების მეთოდოლოგია:

დაანგარიშების მეთოდოლოგიის და ფორმულების განსაზღვრა

05

მიზნობრივი მაჩვენებლები:

ინდიკატორებისთვის მიზნობრივი მაჩვენებლების დადგენა

06

საბონუსე ბიუჯეტი:

საბონუსე ბიუჯეტის განსაზღვრა

07

თანამშრომლებთან შეთანხმება:

მიზნობრივი მაჩვენებლების თანამშრომლებთან შეთანხმება

08

სამოქმედო გეგმა:

სამოტივაციო სისტემის ასამოქმედებლად საჭირო ქმედებების განსაზღვრა

09

დანერგვა:

KPI და სამოტივაციო სისტემის დანერგვის მართვა

Scroll to Top