პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: კომპანიის გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება, სტრატეგიის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით პროცესებისა და სტრუქტურის ოპტიმიზაცია და სტრატეგიული მიზნების სამოტივაციო სისტემაში ინტეგრაცია.

მიმდინარე

დასრულებული

პროექტის მიმდინარეობა

01

დიაგნოსტიკა

ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი

02

სტრატეგია

მმართველ გუნდთან  ერთად ორგანიზაციის  სტრატეგიული გეგმის შემუშავება

03

რეორგანიზაცია

სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად საჭირო ოპტიმალური ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავბა

06

სამოქმედო გეგმა

სტატეგიის, სტრუქტურის, პროცესების ეფექტიანი დანერგვის სამოქმედო გეგმის შემუშავება

05

ოპტიმიზაცია

To Be პროცესების მოდელირება და ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმირება

04

ინდიკატორები

ინდიკატორების, შეფასების და სამოტივაციო სისტემის განვითარება

შედეგად:

Scroll to Top