კორპორატიული სტრატეგია

სტრატეგიული განვითარების პროცესში, ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს შესაძლებლობების აღმოჩენაში, სიახლეების დანერგვასა და ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობის მოპოვება/შენარჩუნებაში.
სტრატეგიული განვითარების პროცესში, ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს შესაძლებლობების აღმოჩენაში, სიახლეების დანერგვასა და ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობის მოპოვება/შენარჩუნებაში.
სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისას ჩვენ ვხელმძღვანელობთ საქართველოსა და ევროპის ბაზარზე წარმატებით გამოცდილი სტრატეგიული მართვის მეთოდოლოგიებით (VRINE, SWOT, Porter‘s 5 Force, PESTEL, ect.), რომლებიც შეადგენენ ანალიტიკური და კრეატიული პროცესების ნაზავს. ანალიტიკური პროცესის ფარგლებში ჩვენი გუნდი აანალიზებს და აფასებს კომპანიაში არსებულ შიდა რესურსებს, ბაზრის პოტენციალსა და ყველა იმ გარე ფაქტორს, რაც შესაძლოა გავლენას ახდენდეს კომპანიის ბიზნეს მოდელზე. სწორედ ამ ანალიტიკურ ბაზაზე დაყრდნობით, კრეატიული პროცესის ფარგლებში, კომპანიის თანამშრომლებთან ერთად ფორმულირდება მისია, ხედვა და სტრატეგიული მიზნები, რომლებსაც ვაკონკრეტებთ თითოეული ორგანიზაციული ერთეულისთვის და ვაერთიანებთ სტრატეგიულ გეგმად. ჩვენი წარმატების ძირითადი ფაქტორია, პრაქტიკაში ადვილად შესასრულებელი სამოქმედო გეგმა და მისი გამოყენებისთვის საჭირო მონიტორინგისა და მართვის ინსტრუმენტების დანერგვა. ჩვენი მიზანია არამხოლოდ კონცეპტუალური დოკუმენტის შექმნა, არამედ სტრატეგიული გეგმის დანერგვის ისეთი ინსტრუმენტების განვითარება, რომლის დახმარებითაც ორგანიზაციას ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების რეალური შესაძლებლობა ექნება.
სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისას ჩვენ ვხელმძღვანელობთ საქართველოსა და ევროპის ბაზარზე წარმატებით გამოცდილი სტრატეგიული მართვის მეთოდოლოგიებით (VRIO, Value Chain Analysis, SWOT, Porter‘s  5 Force, PESTEL ect.), რაც შეადგენს ანალიტიკური და კრეატიული პროცესების ნაზავს. ანალიტიკური პროცესის ფარგლებში ჩვენი გუნდი აანალიზებს და აფასებს კომპანიაში არსებულ შიდა რესურსებს, ბაზრის პოტენციალსა და ყველა იმ გარე ფაქტორს, რაც შესაძლოა გავლენას ახდენდეს კომპანიის ბიზნეს მოდელზე.  სწორედ ამ ანალიტიკურ ბაზაზე დაყრდნობით, კრეატიული პროცესის ფარგლებში, კომპანიის თანამშრომლებთან ერთად ფორმულირდება მისია, ხედვა და სტრატეგიული მიზნები, რომლებსაც ვაკონკრეტებთ თითოეული ორგანიზაციული ერთეულისთვის და ვაერთიანებთ სტრატეგიულ გეგმად. ჩვენი წარმატების ძირითადი ფაქტორია სტრატეგიის რეალური განხორციელებისთვის აუცილებელი მონიტორინგისა და მართვის ინსტრუმენტების დანერგვა. სტრატეგიული მართვის პროექტებში ჩვენი მიდგომა არა მხოლოდ კონცეპტუალური დოკუმენტის შექმნა, არამედ სტრატეგიული გეგმის დანერგვის ისეთი ინსტრუმენტების განვითარებაა, რომლის დახმარებითაც ორგანიზაციას ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების რეალური  შესაძლებლობა ექნება.

პროექტის ფაზები

01

ანალიზი:

კომპანიის შიდა რესურსების ანალიზი (VRINE, Value Chain Analysis)

02

ბაზრის კვლევა:

გარე ფაქტორების, კონკურენციის და ინოვაციების ანალიზი

03

სტრატეგიული პერსპექტივები:

მისიის/ხედვის და პერსპექტივების განსაზღვრა

04

სტრატეგიული მიზნები:

ერთობლივი მუშაობით სტრატეგიული მიზნების დასახვა

05

მიზნების გაფილტვრა:

მიზნებისთვის, პრიორიტეტების მინიჭება და ამორჩევა

06

მიზნების აღწერა:

მიზნების აღწერა/ორგ. ერთეულებისთვის დაკონკრეტება

07

სამოქმედო გეგმა:

ვადების, პსუხისმგებელი პირების და ინდიკატორების განსაზღვრა

08

მონიტორინგის ინსტრუმენტები:

დანერგვის ფაზის მონიტორინგის მექანიზმების შემუშავება

09

ცვლილებების მართვა:

ცალკეული სტრატეგიული სუბ-პროექტების კოორდინაცია/მართვა

Scroll to Top