პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: უნივირსიტეტის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავდა ბაზრის კვლევასა და შიდა რესურსების ანალიზზე დაყრდნობით ახალი სტრატეგიული გეგმის შემუშავებას, ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმიზაციას, სამოტივაციო სისტემისა და ბიზნეს პროცესების განვითარებას.

მიმდინარე

დასრულებული

პროექტის მიმდინარეობა

01

დიაგნოსტიკა

ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი

02

ბაზრის პოტენციალის დადგენა

სეგმენტაცია, მიზნობრივი ჯგუფის, კონკურენტების ანალიზი, ბაზრის პოტენციალის

03

სტრატეგია

მმართველ გუნდთან ერთად ორგანიზაციის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება

06

ოპტიმიზაცია

To Be პროცესების მოდელირება და ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმირება

05

ინდიკატორები

ინდიკატორების, შეფასების და სამოტივაციო სისტემის განვითარება

04

რეორგანიზაცია

სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად საჭირო ოპტიმალური ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავბა

შედეგად:

Scroll to Top