პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: ბიო-მედისთვის სტრატეგიული დოკუმენტისა და მისი დეტალური სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომელიც  იქნება კომპანიის შემდგომი განვითარების საორიენტაციო რუკა.

მიმდინარე

დასრულებული

პროექტის მიმდინარეობა

01

დიაგნოსტიკა

ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი

02

ბაზრის კვლევა

სეგმენტაცია, მიზნობრივი ჯგუფის, კონკურენტების ანალიზი, ბაზრის პოტენციალის

03

სტრატეგია

მმართველ გუნდთან ერთად ორგანიზაციის გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შემუშავება

06

TO BE პროცესები

To Be პროცესების მოდელირება და ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმირება

05

ინდიკატორები

ინდიკატორების, შეფასების და სამოტივაციო სისტემის განვითარება

04

რეორგანიზაცია

სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად საჭირო ოპტიმალური ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავბა

შედეგად:

Scroll to Top