პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: ორგანიზაციული ფუნქციების და ორგანიზაციული სტრუქტურის ანალიზი და რეორგანიზაცია.

მიმდინარე

დასრულებული

პროექტის მიმდინარეობა

01

დიაგნოსტიკა

ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი

02

სტრატეგია

მმართველ გუნდთან ერთად ორგანიზაციის გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შემუშავება

03

რეორგანიზაცია

ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება და დანერგვა

05

ინდიკატორები

ინდიკატორების, შეფასების და სამოტივაციო სისტემის განვითარება

04

რეკრუტინგი

ახალი სტრუქტურისთვის საჭირო ტალანტების მოძიება

შედეგად:

Scroll to Top