პროექტის მიზანs წარმოადგენდა: მისიისა და სტრატეგიული მიზნების განახლება-დაკონკრეტება, საკვანძო ინდიკატორების (KPI- Key Performance Indicators), სამოტივაციო სისტემის, რეპორტინგის სისტემისა და კომპანიაში ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემის შემუშავება.

მიმდინარე

დასრულებული

პროექტის მიმდინარეობა

01

დიაგნოსტიკა

ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი

02

სტრატეგია

მმართველ გუნდთან ერთად ორგანიზაციის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება

03

ოპტიმიზაცია

To Be პროცესების მოდელირება და ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმირება

06

Soft

ტექნიკური დავალების და იმპლემენტაციის გეგმის შემუშავება

05

რეპორტინგი

შემუშავებული ინდიკატორების ბაზაზე რეპორტინგის სისტემის განვითარება

04

ინდიკატორები

ინდიკატორების, შეფასების და სამოტივაციო სისტემის განვითარება

შედეგად:

Scroll to Top